Certyfikat PCA AB1513     Certyfikat ilac MRA

Certyfikat TUV

RZETELNA Firma - Sprawdz nas!

Logo proEuro
poniedziałek, 11 Marzec, 2013 | Krzysztof Myślicki |

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1513

Posiadamy uznanie Transportowego Dozoru Technicznego nr 5 039 2014 L

 

UWAGA: We wszystkich oferowanych przez nas metodach badawczych nasi specjaliści posiadają II i III stopnie kwalifikacji zgodne z normą PN-EN ISO 9712

 

            UT – metoda ultradźwiękowa           PT – badania penetracyjne
MT – badania magnetyczno-proszkowe           VT – badania wizualne
UTT – ultradźwiękowe pomiary grubości

 

UT – metoda ultradźwiękowa

Badania ultradźwiękowe są metodą badań nieniszczących opartą na użyciu fal ultradźwiękowych w celu wykrycia wewnętrznych wad materiału, pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia, porowatości, nieszczelności na wskroś i inne nieciągłości wewnątrz elementów, pomiaru grubości czy wykrycia korozji.

Badania ultradźwiękowe – polegają na wytwarzaniu i detekcji fal sprężystych o takich natężeniach, które nie niszczą struktury ośrodka za ich pomocą badanego, mierzonego, kontrolowanego. Rozumieć przez to należy zastosowanie ultradźwięków: do badań strukturalnych, w diagnostyce materiałowej, technicznej oraz do sterowania procesami technologicznymi, w hydrolokacji i innych. W tych zastosowaniach wykorzystuje się zarówno sygnały ultradźwiękowe ciągłe, jak i impulsowe o różnych charakterystykach częstotliwościowo- czasowych odpowiednio dobranych do sposobu wykorzystania i rodzaju materiału badanego.

Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fal ultradźwiękowych (częstotliwości większej od 20 kHz) w badanym obiekcie. Polega na generowaniu fal mechanicznych. W metodzie echa obserwuje się odpowiedź zwrotną sygnału, tj. czas przejścia fali i jej amplitudę. Obecność wady w materiale sygnalizuje dodatkowy impuls odbicia od niej. W metodzie przepuszczania obecność wady sygnalizuje osłabienie lub całkowity zanik impulsu wyjścia sygnału.
Badania ultradźwiękowe umożliwia nam na dokładne zlokalizowanie przestrzenne wady w materiale oraz określenie rodzaju nieciągłości.

Główne dziedziny zastosowań:

  • Połączenia spawane
  • Szyny kolejowe i tramwajowe
  • Podzespoły do samolotów, w tym kompozyty
  • Części maszyn: wały wirników, osie zestawów kołowych, wieńce kół, elementy silników (korbowody, zawory), części statków
  • Łopatki turbin i sprężarek
  • Wyroby ceramiczne (np. izolatory)

PT – badania penetracyjne

Badania penetracyjne należą do grupy badań nieniszczących powszechnie stosowanych do diagnostyki urządzeń przemysłowych. Pozwalają wykrywać nieciągłości powierzchniowe takie jak: pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia, porowatości i inne nieciągłości otwarte na powierzchni.

Generalnie metoda badań penetracyjnych jest jedną z najstarszych metod badań nieniszczących materiałów i złączy spawanych. Uważane są powszechnie za najprostsze i najbardziej rozpowszechnione z badań NDT. W badaniach wykorzystuje się zjawisko kapilarności – polega ono na wnikaniu cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się w nich.

Stosując badania penetracyjne jesteśmy w stanie wykryć nieciągłości ( wady ) materiału lub złącza spawanego otwarte na powierzchni. Metoda ta ma szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym, samochodowym, maszynowym, budownictwie itp. Praktycznie nie ma ograniczeń materiałowych, możemy wykryć nieciągłości w takich materiałach jak spieki, stale stopowe i niestopowe, aluminium, wszelkiego rodzaju ceramiki itd.

Zasada wykonywania badań metodą penetracyjną oparta jest na zjawisku włoskowatości cieczy, czyli zdolności do wnikania do cienkich nieciągłości. Oddziaływanie polega na wysysaniu penetranta z nieciągłości, dzięki wykorzystaniu powyższego zjawiska. Prowadzenie badań polega na zastosowaniu dwóch podstawowych materiałów: penetranta i wywoływacza. Metodę penetracyjną stosuje się zarówno w materiałach ferromagnetycznych jaki i nieferromagnetycznych (stale austenityczne, miedź, mosiądz, brąz, wolfram), a także w materiałach niemetalicznych (np. ceramicznych). Bada się zarówno półwyroby, jak i wyroby gotowe o różnym stopniu skomplikowania kształtu.

Główne dziedziny zastosowań:

  • Połączenia spawane
  • Części maszyn, np. korpusów pras i wrzecion szlifierek, kół zębatych, gwintów, sprężyn, sworzni, śrub
  • Części samolotów, np. elementy zawieszenia łopat śmigłowców, wirników, obręczy kół, turbin, elementów podwozia, łopatek turbin
  • Części statków, łodzi podwodnych, np. zaworów, cylindrycznych tulei silników, popychaczy rozrządu, części sprzęgieł
  • Podzespoły siłowni jądrowych i konwencjonalnych
  • Elementy pomp paliwa
  • Izolatory wysokiego napięcia, urządzenia ceramiki sanitarnej

MT – badania magnetyczno-proszkowe

Metoda ta polega na wzbudzaniu w badanych obiektach pola magnetycznego i poszukiwaniu nad powierzchnią obiektu lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia. Takie lokalne pola magnetyczne powstają w wyniku występowania niezgodności w materiale, np. pęknięć. Badaniami magnetycznymi wykrywa się nieciągłości powierzchniowe lub podpowierzchniowe do ok. 2mm. Zaletą tej metody jest duża szybkość wykonywanego badania oraz natychmiastowy wynik. Metodę magnetyczną stosuje się tylko w materiałach ferromagnetycznych.

Główne dziedziny zastosowań:

  • Połączenia spawane
  • Części samochodowe, np. półosie, korbowody, wały korbowe, zwrotnice osi przedniej, elementy skrzyni biegów
  • Odpowiedzialne części o skomplikowanych kształtach, np. wały śrubowe, wały korbowe silników spalinowych
  • Liny kolejek i wyciągów górskich, wyciągów górniczych
  • Odlewy
  • Przekładnie zębate sworznie, obiekty gwintowe, elementy zbrojenia szybów górniczych, elementy układów hamulcowych, elementy urządzeń wciągnikowych

VT – badania wizualne

Jest to metoda wykorzystywana najczęściej jako badanie wstępne w połączeniu z inną metodą nieniszczącą. Polega na ocenie materiału nieuzbrojonym okiem lub za pomocą urządzeń takich jak: lupa, endoskop, peryskop, zestaw lusterek i wideoskop. Wykrywane są duże nieciągłości powierzchniowe (pęknięcia kuźnicze, hartownicze, spawalnicze, wklęśnięcia, podtopienia, braki przetopu), oraz wady kształtu badanego obiektu (odkształcenia kątowe, porowatości, pustki, ubytki korozyjne).

Główne dziedziny zastosowań:

  • Wirniki, turbiny,
  • Części statków, samolotów,
  • Zbiorniki, rurociągi,
  • Pompy, wymienniki ciepła

UTT – ultradźwiękowe pomiary grubości

Technikę badawczą „UTT” ultradźwiękowy pomiar grubości stosuje się najczęściej na elementach lub powierzchniach eksploatowanych urządzeń (np. zbiorników, rurociągów) narażonych na ubytki pod wpływem oddziaływań atmosferycznych lub środowisk chemicznych.

Pomiarom metodą „UTT” podlegają m.in. rurociągi, zbiorniki, wymienniki, poszycia oraz ścianki konstrukcji np. samolotów, statków. Badania metodą „UTT” są bardzo często wymagane do oceny stanu technicznego konstrukcji. W razie konieczności sporządza się tzw. mapy ubytków do oceny stopnia ubytku na większych powierzchniach.

Pomiary grubości można prowadzić również przez powłoki malarskie, co wyraźnie obniża koszty oraz czas prowadzenia takiej operacji.

Copyright 2013 Theme by Powered by WordPress
Serw.net, www.serw.net.pl, www.3-p.com